TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA SZCZECIN

Terapia poznawczo-behawioralna Szczecin

Model poznawczy zakłada, że w danej konkretnej sytuacji pojawiają się myśli (interpretacja sytuacji), które następnie wywołują określone emocje, a tym emocjom towarzyszą doznania z ciała. To co myślimy, czujemy wpływa na to jak reagujemy, czyli na nasze zachowanie. Zależności zachodzą między wszystkimi elementami, nie mają one charakteru wyłącznie liniowego! Ważne: myśli to nie fakty (czyli składniki sytuacji). Wynika stąd też, że zmiana myślenia może doprowadzić do zmiany emocji/nastroju, zachowania i reakcji fizjologicznych.

W procesie zmiany pracujemy z negatywnymi automatycznymi myślami i dysfunkcyjnymi założeniami, przekonaniami i schematami.

Stosujemy m.in. techniki poznawcze, behawioralne, pracę wyobrażeniową. rozwiązywanie problemów, metafory.

Techniki poznawcze to sposoby interwencji, które wykorzystują dialog, dyskusję i refleksję, aby dzięki zmianie w sposobie myślenia (interpretowania wydarzeń) doprowadzić do zmiany emocjonalnej, behawioralnej i fizjologicznej (Beck i in., 2007). Wykorzystują one ludzką zdolność do refleksji nad własnymi stanami psychicznymi, czyli metaświadomość (Alford, Beck, 2005)

Techniki behawioralne obejmują te interwencje, które skupiają się bezpośrednio na zmianie zachowania. Ich cel stanowi przerwanie błędnych kół, dzięki czemu problem pacjenta nie ulega podtrzymaniu/nasileniu, oraz wzmocnienie zmian w sferze poznawczej i emocjonalnej (głębsze przetwarzanie, doświadczenie nowej perspektywy „na własnej skórze”, „w realu”.

Terapia schematów

Schemat to dominujący wzorzec, który oddziałuje na codzienne życie, nabyty wcześnie w życiu, reprezentuje samą osobę lub jej relację, ogranicza szczęśliwy styl życia. Na rozwój schematów wpływają wczesne doświadczenia w dzieciństwie, frustracja podstawowych potrzeb, brak granic, stawanie się ofiarą, wybiórcza identyfikacja z cechami rodziców. Schemat jest niezauważalny tak długo aż nie zostanie wyzwolony przez bodziec.

Dziecko wykształca 3 sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:

-poddaje się schematowi

-walczy(kompensacja, kontratak)

-zamraża się

Schematom odpowiadają tzw. tryby czyli „część”, „aspekt” danej osoby, który dominuje myślenie, odczuwanie i zachowanie w danym momencie. Postrzegany jest jako stan.

Typy Trybów:

  • Tryby dziecka
  • Tryby rodzica,
  • Tryby nieadaptacyjnego radzenia sobie,
  • Tryb zdrowego dorosłego

Terapia schematów polega na wzmacnianiu zdrowej, dorosłej części która zaspokaja potrzeby naszego wewnętrznego dziecka.

Praca terapeutyczna polega na zmianie treści poznawczych Schematu, rozwinięcie „zdrowego głosu”, aby zbudować dystans do Schematu. Koncentruje się także na emocjach, w tym celu wykorzystujemy ćwiczenia (praca z krzesłem i ćwiczenia wyobrażeniowe) pomagające pacjentowi stać się świadomym swoich potrzeb i reakcji emocjonalnych oraz wyrażanie ich.

Mindfulness i Compassion(Uważność ze Współczuciem)

Mindfulness czyli uważna obecność. To świadome bycie tu i teraz, bez osądzania i negowania. Jest to otwarte i przyjazne nastawienie, z którym podchodzimy do próby zrozumienia tego, co się dzieje w danej chwili.

Trening uważności to 8-tygodniowy cykl zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży oparty o metodę Eline Snel oraz nasz autorski program. Dzieci najszybciej uczą się kiedy czegoś doświadczają. Charakteryzuje je naturalna ciekawość, chęć poznawania świata, mają duszę odkrywcy jednak żyją w warunkach, które powodują napięcia. Praktyka uważności zaspokaja w tych trudnych czasach ogromną potrzebę spokoju u dzieci. Poprzez ćwiczenia uważności uczestnicy uczą się rozpoznawać własne reakcje, rozumieć je i przede wszystkim akceptować.

Na trening uważności składają się krótkie ćwiczenia medytacyjne takie jak skupienie oddechu, skupienie na odczuciach fizycznych całego ciała, powolne ćwiczenia fizyczne, obserwowanie własnych emocji czy też obserwowanie własnych reakcji w relacjach z innymi ludźmi. Wszystko to w połączeniu z dobrą zabawą i ćwiczeniami relaksacyjnymi.

Korzyści, jakie płyną z praktyki uważności:

Większa zdolność skupienia uwagi
Mniejsze natężenie stresu
Nauka cierpliwości
Kształtowanie życzliwości i współczucia
Umiejętność wyciszania się w trudnych momentach
Wzrost poczucia wpływu na swoją sytuację, emocje, samopoczucie

Terapia dialektyczno – behawioralna

Terapia dialektyczno – behawioralna ma na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie, regulowania emocji, rozwijania kompetencji społecznych, zwiększanie motywacji. Jest o program całościowy oparty o konkretne działania i postępowanie terapeutyczne.

Proces terapii może mieć charakter terapii indywidualnej lub też grupowych treningów. Dodatkowo organizowane są grupy wsparcia dla rodzin osób cierpiących na deregulacje emocjonalną.