Diagnoza dzieci i młodzieży

W pracowni możliwa jest diagnoza dzieci i młodzieży w oparciu o obserwację ogólnego funkcjonowania dziecka oraz informacje uzyskane z wywiadu z rodzicem przez psychologa posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu.
Celem diagnozy jest całościowe poznanie dziecka, jego możliwości rozwojowych, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu- przedszkolnym, szkolnym, rówieśniczym czy w relacjach rodzinnych.
Ocena indywidualnych możliwości intelektualnych i poznawczych oraz specyfiki funkcjonowania emocjonalno- społecznego.
Celem diagnozy jakościowej jest określenie w jaki sposób funkcjonuje klient oraz jakiego wsparcia specjalistycznego potrzebuje, dlatego diagnoza jest tak ważnym i pierwszym etapem związanym z wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym.

Diagnoza umożliwia:
• odkrycie leżących u podstaw trudności i sprecyzowanie objawów,
• właściwe ukierunkowanie wsparcia,
• opisanie obecnego funkcjonowania dziecka – jego mocnych stron lub ewentualnych trudności,
• wsparcie w dalszych etapach ewentualnej diagnozy klinicznej lub psychologiczno- pedagogicznej w poradni specjalistycznej.

Przebieg diagnozy opiera się na kilku spotkaniach, gdzie etapem wstępnym jest dokładny wywiad z rodzicem, następnie spotkanie psychologa z dzieckiem i obserwacja zachowań, a końcowy etap to omówienie wniosków czy ewentualnej opinii psychologicznej- wsparcie rodzica w postaci psychoedukacji.

Ilość spotkań może być różna – w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka.

W trakcie procesu diagnozy kierujemy się standaryzowanymi metodami takimi jak:

• IDS Skale Inteligencji i Rozwoju Dzieci – narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5- 10/11 lat. Badanie pozwala w sposób standaryzowany poznać zdolności poznawcze i intelektualne, psychomotoryczne oraz kompetencje emocjonalno- społeczne i motywację do dalszych osiągnięć oraz poziom dojrzałości szkolnej.

Czynniki te pełnią dla dziecka i rodzica istotną rolę w dalszym oddziaływaniu edukacyjnym, wychowawczym i psychoterapeutycznym.

• IDS- P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym – pozwala na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dziecka w wieku od 3- 5 lat. Za pomocą narzędzia możemy poznać wszelkie sfery rozwoju dziecka tj.: motorykę, percepcję, uwagę, koordynację ruchową, zasoby pamięciowe, kompetencje społeczno – emocjonalne, rozumowanie logiczne, zdolności językowe i matematyczne oraz poziom motywacji dziecka do dalszych osiągnięć.

Powyżej wymienione narzędzia są dostosowane, urozmaicone i interesujące dla dzieci.

***W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu – w przypadku dorosłych, jak i dzieci – niezbędna jest jeszcze konsultacja z psychiatrą. Lekarz kierując się wnioskami z opinii i diagnozy psychologicznej diagnozuje ewentualne zaburzenia rozwoju.